استراتژی

Untitled-1

مهمترین سیاست ها و ارزشهای شرکت صنعتی بازرگانی تفتان پارت ایرانیان ؛

  • پایبندی به کلیه استانداردها

  • نگرشی فراگیر به کسب و کار قطعات خودرو

  • پایبندی به کلیه اصول اخلاقی و حرفه ای کسب و کار

  • توانمندسازی کارکنان برای توسعه مداوم مهارتها، نوآوری و کار تیمی

  • توسعه­ مداوم کسب و کار از طریق نوآوری، بهبود مستمر و تعالی سازمانی