فرم تأمین کنندگان

فرم تأمین کنندگان

  • قطعات تولیدی آن شرکت مربوط به کدام خودرو و شرکت می باشد ؟

  • تاییدیه ها و استاندارد های اخذ شده

  • انتقادات و پیشنهاد ها

  • Section

 

ثبت مشخصات