زانتیا

%d8%b2%db%8c%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%84-%d8%b2%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c%d8%a7

سیبک زیراکسل

%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b2%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c%d8%a7

سیبک فرمان راست

%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%86%d9%be-%d8%b2%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c%d8%a7

سیبک فرمان چپ

%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84-%d8%b2%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c%d8%a7

سیبک تعادل

%d9%85%d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%b2%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c%d8%a7

سیبک مفصل 

%d8%a8%d9%88%d8%b4-%d9%84%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b2%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c%d8%a7

بوش طبق لبه دار

%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%a7%d9%82%db%8c-%d8%b2%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c%d8%a7-%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa

بوش طبق جناقی راست

%d8%ac%d9%86%d8%a7%d9%82%db%8c-%da%86%d9%be-%d8%b2%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c%d8%a7

بوش طبق جناقی چپ

بوت زانتیا

وایر شمع ( بوت )

سرپلوس زانتیا

سرپلوس ۳۴ خار ABS

سه شاخه پلوس

سه شاخه پلوس ۳۴ خار