پژو ۴۰۵ و پارس

web

سیبک زیر اکسل

%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa-405

سیبک فرمان راست

%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%86%d9%be-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa-405

سیبک فرمان چپ 

%d9%85%d9%81%d8%b5%d9%84-405

سیبک مفصل

%d9%85%db%8c%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%ac%da%af%db%8c%d8%b1-405

میل موجگیر

%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-405

دسته موتور گرد فلزی

%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%a6%d9%88%da%86%d9%88%db%8c%db%8c-405

دسته موتور گرد کائوچویی

%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%b1%d9%be%db%8c%da%86-206-%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%aa

دسته موتور دوسرپیچ روغن دار

%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%b2%db%8c%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d8%b1%db%8c

دسته موتور زیر باطری

%d8%ac%d9%86%d8%a7%d9%82%db%8c-405

بوش طبق جناقی

%d8%a8%d9%88%d8%b4-%d9%84%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1-405-1

بوش طبق لبه دار

%d8%a8%d9%88%d8%b4-%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-405

بوش جعبه فرمان

%d8%aa%d9%88%d9%be%db%8c-%d8%b3%d8%b1%da%a9%d9%85%da%a9-%d8%b3%d8%a7%d8%af%d9%87-405

توپی سرکمک ساده

%d8%aa%d9%88%d9%be%db%8c-%d8%b3%d8%b1%da%a9%d9%85%da%a9-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a8%d9%87

توپی سرکمک دولبه

%d8%aa%d9%88%d9%be%db%8c-%d8%b3%d8%b1%da%a9%d9%85%da%a9-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-405

توپی سرکمک جدید

%d8%b6%d8%b1%d8%a8%d9%87-%da%af%db%8c%d8%b1-405

ضربه گیر دوطرفه دسته موتور U شکل

%d8%b6%d8%b1%d8%a8%d9%87-%da%af%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%a8%d8%b9-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%84

ضربه گیر مربع اکسل عقب

%d8%af%d9%88%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%85-405

دو شاخ رام

%d8%a8%d9%88%d8%b4-%d8%af%d9%88%d8%b4%d8%a7%d8%ae-%d8%b1%d8%a7%d9%85-405

بوش دو شاخ رام

%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9-%d9%85%d9%88%d8%ac%da%af%db%8c%d8%b1-405

لاستیک موجگیر چاکدار

untitled-1

گردگیر کمک فنر جلو

%da%af%d8%b1%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1-%d9%be%d9%84%d9%88%d8%b3-%d8%b3%d9%85%d8%aa-%da%86%d8%b1%d8%ae-405

گردگیر پلوس سمت چرخ

%da%af%d8%b1%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1-%d9%be%d9%84%d9%88%d8%b3-%d8%b3%d9%85%d8%aa-%da%af%db%8c%d8%b1%d8%a8%da%a9%d8%b3-405

گردگیر پلوس سمت گیربکس

%da%af%d8%b1%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d8%b1-405

گردگیر سه خار(سمت گیربکس)

%da%af%d8%b1%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1-%d8%af%d9%88-%d8%b3%d8%b1%da%af%d8%b4%d8%a7%d8%af-405

گردگیر جعبه فرمان دو سر گشاد

%db%8c%da%a9-%d8%b3%d8%b1-%d8%aa%d9%86%da%af-405

گردگیر جعبه فرمان یک سر تنگ

%d9%88%d8%a7%d8%b4%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%a7%d9%be-%d9%be%da%98%d9%88-405

واشر درب سوپاپ درجه ۱

واشر درب بدون سوراخ

واشر درب سوپاپ TU5

بدون سوراخ

واشر درب سوراخ دار

واشر درب سوپاپ TU5

سوراخ دار

لاستیک موجگیر جدید ۴۰۵

لاستیک موجگیر چاکدار جدید

با بست و پیچ

بست لاستیکی اگزوز ۴۰۵

بست لاستیکی اگزوز

نعلبکی سرکمک ۴۰۵

نعلبکی سرکمک 

%d9%85%db%8c%d9%84-%d9%85%d8%a7%d9%87%da%a9-%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%af-405

میل ماهک بلند

%d9%85%db%8c%d9%84-%d9%85%d8%a7%d9%87%da%a9-%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87-405

میل ماهک کوتاه

%d8%aa%d8%b1%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%aa-405

ترموستات °۷۱ - °۷۵ - °۸۳ 

وایر انژکتور ۴۰۵

وایر شمع انژکتور

وایر کاربراتور ۴۰۵

وایر شمع کاربراتور

۲۴%d8%ae%d8%a7%d8%b1-405-%d8%b3%d8%a7%d8%af%d9%87

سرپلوس ۲۲ خار ساده

۲۴-%d8%ae%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%b3-405

سرپلوس ۲۲ خار ABS

%d8%ae%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%b3%d8%b7

سرپلوس ۲۲ خار ABS پایه بلند (خار وسط)

۲۴%d8%ae%d8%a7%d8%b1-405-%d8%b3%d8%a7%d8%af%d9%87

سرپلوس ۲۴ خار ساده

۲۲%d8%ae%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%b3-405

سرپلوس ۲۴ خار ABS

%d8%b3%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%d8%a8%da%a9%d8%b3-%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%af-22-%d8%ae%d8%a7%d8%b1-405

سرگیربکس ۲۲ خار راست بلند

%d8%b3%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%d8%a8%da%a9%d8%b3-24-%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87-405

سرگیربکس ۲۲ خار چپ کوتاه

%d8%b3%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%d8%a8%da%a9%d8%b3-%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%af-24-%d8%ae%d8%a7%d8%b1-405

سرگیربکس ۲۴ خار راست بلند

%d8%b3%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%d8%a8%da%a9%d8%b3-%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87-22-%d8%ae%d8%a7%d8%b1

سرگیربکس ۲۴ خار چپ کوتاه

سه شاخه پلوس

سه شاخه پلوس ۲۲ خار

سه شاخه پلوس

سه شاخه پلوس ۲۴ خار 

سه شاخه پلوس

سه شاخه پلوس ۳۴ خار