خدمات پس از فروش

1789
خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش در شرکت تفتان پارت ایرانیان محوریت تصمیم گیری مدیران این شرکت در کلیه تصمیم گیری ها می باشد. هر چند طی سال های اخیر برخی شرکت ها از افزایش مدت زمان ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی تنها به عنوان یک ابزار تبلیغاتی بهره می برند، مدیران شرکت تفتان پارت ایرانیان این موضوع را یک حق از سوی مشتریان می دانند.

خدمات پس از فروش شرکت تفتان پارت ایرانیان توسط یک واحد اختصاصی متشکل از کارشناسان فنی ارائه می گردد. کلیه امور مربوط به خدمات پس از فروش و گارانتی توسط کارشناسان مکتوب می گردد و سپس در کمیسیونی این امور پیگیری می گردد. کمیسیون ما متشکل از کارشناسانی از واحدهای مختلف سازمان بوده و در پایان جلسات هر کمیسیون، گزارشی جهت هیئت مدیره شرکت آماده می گردد.

بنابر تصمیمات این کمیسیون و تایید مدیرعامل شرکت تفتان پارت ایرانیان، در صورتی که فردی از خرید و نصب قطعات شرکت تفتان پارت ایرانیان متضرر گردد، کلیه خسارات وارده به صورت کامل مسترد می گردد.

هزینه حمل و نقل قطعات ، اجرت تعویض قطعه معیوب و همچنین تعویض قطعه از جمله خدماتی است که در صورت بروز مشکلات پیش بینی نشده از سوی شرکت در قالب خدمات پس از فروش ارائه می گردد.